Hacettepe Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Huzem Yönetmeliği

 • Giriş
 • 1.Bölüm
 • 2.Bölüm
 • 3.Bölüm
 • 4.Bölüm
 • 2 Aralık 2013 PAZARTESİResmî Gazete Sayı : 28839

  YÖNETMELİK

  Hacettepe Üniversitesinden:

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

  VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  İKİNCİ BÖLÜM : Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

  VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

  b) Merkez (HUZEM): Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

  c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

  ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

  d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

  e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

  ifade eder.

 • İKİNCİ BÖLÜM

  Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

  Merkezin amacı

  MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

  a) İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve yaşam boyu eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak, bu eğitimlerin etkin yapılabilmesi için e-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek.

  b) Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri uzaktan eğitim teknolojileri ile desteklemek.

  c) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak.

  ç) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek.

  d) Üniversite içinde ve dışındaki birim, kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

  e) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer uzaktan eğitim birim ve merkezleriyle işbirliği yapmak.

  f) Uzaktan eğitim konusunda oluşan bilgi birikimi ve tecrübeyi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek.

  g) Uzaktan eğitim konusunda süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

  ğ) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.

  h) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

  Merkezin faaliyet alanları

  MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  a) Üniversite bünyesinde yürütülen ön lisans, lisans, yüksek lisans ve yaşam boyu eğitim dahil tüm uzaktan eğitim programları için gereken teknik desteği sağlamak.

  b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek olan diploma ve sertifika programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eğitimleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak.

  c) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, otomasyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

  ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e- öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak veya önermek.

  d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

  e) Üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstüprogramlar düzenlemek, uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek kurs ve seminerleri önermek ve bu faaliyetleri projelendirmek.

  f) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

  g) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  ğ) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak, kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

  h) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav ve benzeri uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak.

  ı) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

  i) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eğitimler vermek.

  j) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere diploma, sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek.

  k) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, öğrenci destek hizmetleriölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

  l) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

  m) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak.

  n) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

  o) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

  Merkezin yönetim organları

  MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

  a) Müdür.

  b) Yönetim Kurulu.

  c) Danışma Kurulu.

  Müdür

  MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

  (2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgiliÜniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

  (3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altıaydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

  Müdürün görevleri

  MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşıbirinci derecede sorumludur.

  (2) Müdürün görevleri şunlardır:

  a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

  b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

  c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

  Yönetim Kurulu

  MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

  (2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine saltçoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

  Yönetim Kurulunun görevleri

  MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

  a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslarıkararlaştırmak.

  b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

  c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

  ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

  d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

  e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

  f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

  g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

  Danışma Kurulu ve görevleri

  MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimliÜniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi bitenüye yeniden seçilebilir.

  (2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

  (3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Personel ihtiyacı

  MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

  Yürürlük

  MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.